اخبار,بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری


اخبار  -  لاریجانی یک مصوبه دولت احمدی‌نژاد و 3 مصوبه دولت روحانی را باطل کرد

"بیمه اجباری" وسایل نقلیه موتوری لغو شد

رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، بخشی از مصوبه بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری را مغایر قانون اعلام کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی جداگانه به رئیس جمهور، بخش‌هایی از 4 مصوبه هیئت دولت را مغایر با قانون اعلام کرد؛ متن کامل نامه‌های رئیس مجلس به شرح ذیل است:

** نامه اول
شماره74250هـ/ب   12/11/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 82503/ت48254هـ مورخ 9/4/1392، موضوع: «بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده (29) «قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث» ـ مصوب 1387ـ که مقرر می‌دارد: «آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون... توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید»، بنابراین، صدر مصوبه به دلیل مصرح نبودن به طیّ تشریفات فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

** نامه دوم
شماره74762هـ/ب  13/11/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 155332/ت49691هـ مورخ 1/10/1392، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند (42) قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبـصره (4) الحاقی به «قانون نحـوه اجراء اصول هـشتاد و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به اینکه طبق تبصره (3) بند (42) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 «تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید، توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد»، بنابراین، بند «ی» ماده (1) و ماده (3) مصوبه که به ترتیب ناشر (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و  هیأتی متشکل از نمایندگان وزارت مذکور، بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را مسئول تعیین بانک عامل معرفی کرده است، از  حیث تغییر مرجع تعیین بانک عامل، مغایر قانون است.

2ـ از آنجا که عبارت «بانک‌های عامل» در تبصره (3) بند (42) ماده واحده قانون بودجه سال 1392، اعم است از بانک‌های دولتی و غیردولتی، بنابراین، حکم مقرر در بند «ی» ماده (1) و ماده (3) مصوبه که بانک عامل را منحصر به بانک‌های دولتی دانسته، مغایر قانون است.

3ـ حکم مقرر در ماده (10) مصوبه، مبنی بر لزوم هماهنگی با هیأت موضوع ماده (3) آیین‌نامه، به تبع ایرادات مذکور در فوق، مغایر قانون است.

4ـ با تـوجه به اینکه طبق بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ «کلیه اعتبارات براساس مفاد موافقتنامه متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، بنابراین، حکم مقرر در ماده (10) مصوبه مبنی بر «تخصیص‌یافته تلقی‌شدن اعتبارات مربوط»، ازحیث نادیده گرفتن تشریفات مقرر در قانون در خصوص چگونگی تخصیص اعتبار، مغایر قانون است.

5 ـ نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب 1366ـ ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس می‌رسد»، بنابراین، عبارت: «از سرجمع بودجه عمومی»، مندرج در قسمت اخیر ماده (10) آیین‌نامه، که قبل از مشخص شدن محل یا محل‌های مصرف آن در قانون بودجه سالیانه، برای پرداخت در موارد پیش‌بینی شده منظور گردیده است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

** نامه سوم
شماره74757هـ/ب 13/11/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 263530/ت49108هـ مورخ 28/12/1391، موضوع: «کسر هزینه‌ بدهی دستگاه‌های اجرایی از  اعتبارات آنها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ علاوه بر ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ ناظر به تعریف اعتبار و ضرورت مصرف آن برای موارد معین که نمی‌توان آن را برای دیگر مصارف هزینه نمود، پرداخت هزینه‌ها توسط دستگاه اجرایی نیز، مستلزم طی مراحلی است که مواد (52) و (53) قانون مذکور متضمن بیان آن است، بنابراین، عبارت «از محل تخصیص اعتبارات آنها» مندرج در بند (2) مصوبه، از حیث اطلاق، مغایر ماده (7) قانون محاسبات بوده، همچنین، اعطاء اختیار به خزانه‌داری کل مبنی بر اجازه برداشت از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بدون تصریح به لزوم رعایت تشریفات مقرر، مغایر مواد (52 و 53) همین قانون می‌باشد. بندهای (4) و (5) مصوبه نیز به تبع ایرادات مذکور، مغایر قانون است.

2ـنظر به اینکه تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 41854/90م/خ/ت79144هـ مورخ 28/12/1390 به موجب رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 1792هـ/ب/م مورخ 7/4/1391 مغایر قانون اعلام گردید و مستند واقع شدن آن در مصوبه اخیر، با توجه به عدم اقدام دولت به رفع مغایرت‌های اعلامی، به معنای احیای مصوبه ملغی‌الاثرشده قبلی و لازم‌اجراء دانسته شدن آن می‌باشد، بنابراین، با استناد به تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد، ظرف مدت یکهفته‌ای مقرر در قانون نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود»، بند (3) مصوبه به دلیل احیای مصوبه ملغی‌الاثرشده پیشین، مغایر قانون است.

3ـ از آنجا که علاوه بر ماده (19) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351ـ به موجب بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تبادل موافقت‌نامه میان دستگاه‌ها و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عمل می‌آید و علی‌القاعده اصلاح آن نیز باید از همان طریق انجام گیرد، بنابراین، بند (6) مصوبه مبنی بر تلقّی این تصویب‌نامه به منزله اصلاح موافقت‌نامه، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 
** نامه چهارم
شماره74755هـ/ب   13/11/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 145244/ت49579هـ مورخ 6/9/1392، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند (95) قانون بودجه سال 1392  کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا که بند (95) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مقرر می‌دارد: «تحصیل ایثارگران،... در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است»، بنابراین، ماده (5) مصوبه که با وجود حکم مصرّح در قانون، دانشجویان ایثارگر را با استناد به «ضوابط مندرج در آئین‌نامه آموزشی دانشگاه» موظف به پرداخت شهریه می‌نماید، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

اخبار سیاسی-  تسنیمادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : shopingblog

اخبار,اخبار اجتماعی,تذکر  نادر قاضي‌پور به لاریجانی


(طنز) یک شب آتش در بهارستان فتاد
 
 تغيير دكوراسيون داخلي صحن علني مجلس شوراي اسلامي، به سوژه بحث نادر قاضي‌پور- نماينده مردم اروميه- و رئيس مجلس تبديل شد. آقاي قاضي پور را كه حتما مي‌شناسيد؟ همان نماينده كوتاه قامت اما چابكي كه در جريان راي اعتماد به وزرا حتي از وزير آموزش و پرورش هم مي‌پرسيد "چه برنامه‌اي براي احياي درياچه اروميه داريد؟" در اين مجادله قاضي‌پور معتقد بود با نصب ديوارها و گل هاي جديد در صحن علني، راه فرار نمايندگان در صورت رخ دادن حوادث غير مترقبه بسته شده.

او در تذكري به لاريجاني گفت: «شما با اين طراحي جديد جایی که برای عبور آتش‌نشان‌ها در قسمت در شرقی در نظرگرفته شده بود را بسته‌اید. الان جان نمایندگان در خطر است. آنها موقع خطر از کجا فرار کنند؟» رئیس مجلس هم در پاسخ به قاضي پور گفت: «شما نگران جانتان نباشید. برای شما یک بخش آتش‌نشانی درست می‌کنیم.» درادامه قاضي پور هم تاكيد كرد كه خودش دوره آتش‌نشانی دیده و اگر لاريجاني آتش بگیرد مي تواند او را نجات بدهد.

معمولا در خانه ملت هيچ كاري بدون حساب و كتاب انجام نمي‌شود و به نظر مي‌رسد بستن در مربوط به ورود آتش‌نشانان هم پس از حادثه خيابان جمهوري كاملا عامدانه صورت گرفته. اعضاي هيأت رئيسه مجلس در نشستي خصوصي به اين نتيجه رسيدند كه اگر خدايي نكرده آتش‌سوزي اتفاق بيفتد،

 

شايد خودشان بتوانند جانشان را نجات بدهند اما با دخالت آتش‌نشاني چاره‌اي غير از پرواز از پشت بام مجلس برايشان باقي نمي‌ماند. در همين راستا گويا در مسير ويژه‌اي كه براي دسترسي سريع آتش‌نشانان در نزديكي مجلس در نظر گرفته شده بود هم چاله‌هاي عميقي حفر شده و روي آنها را با برگ پوشانده‌اند.

واقعا چه خاكي به سرمان بريزيم اگر خدايي نكرده آتش سوزي در مجلس اتفاق بيفتد؟ درست است كه استعمال دخانيات در صحن علني قدغن است اما ديده شده كه بعضي از نمايندگان در زمان كوتاه استراحت و تنفس، با كبريت بازي مي‌كنند. در اين صورت با توجه به اشتعال‌زا بودن اكثر نمايندگان، آتش به سرعت در سراسر صحن پخش مي‌شود و...

 لاريجاني: دوستان اگر موافق باشيد با توجه به وقوع آتش‌سوزي و جزغاله شدن عن‌قريب همه نمايندگان، ادامه جلسه رو به زمان ديگري موكول كنيم. راي‌گيري آغاز شد... لطفا نظم رو رعايت كنيد... از سر جاتون بلند نشيد... راي‌گيري كامپيوتريه.

(صداي كوچك‌زاده در ميانه زبانه‌هاي آتش شنيده مي‌شود كه به زمين و زمان فحش مي‌دهد).

توكلي: من تذكر دارم... تذكر دارم ... آي سوختم م م م.

لاريجاني: ميكروفون ايشون رو باز كنيد.

توكلي: (همزمان با اينكه سعي مي‌كند با ضربات متعدد كف دست، پاچه شلوارش را خاموش كند مي‌گويد) آقا اين برنامه بودجه مشكل داره. نماينده‌ها اگه تصويبش كنن خيانت كردن.

لاريجاني: تعطيلي جلسه تصويب شد... فرار كنيد. بگيد آلارم‌هاي خطر رو فعال كنند.

حداد عادل:‌ (در حالي‌كه از روي ميزها مي‌دود) آلارم نه... معادل فارسي‌اش هشداره.

(كلمات كوچك‌زاده لحظه به لحظه ركيك‌تر مي‌شوند. قاضي پور ديوار راست را مي‌گيرد، بالا مي‌رود و از سوراخ كوچك هواكش خارج مي‌شود. همه براي چند ثانيه مي‌ايستند و با حيرت به او نگاه مي‌كنند).

حداد عادل: بگريزيد... به سمت درهاي خروجي گسيل شويد. (ناگهان خودش را در ميان شعله‌هاي آتش مي‌بيند.) كمك... كمك... هِلپ، هِلپ... پيليز هلپ مي... آي دُنت وانت تو داي.
(همه از صحن خارج مي‌شوند اما مطهري سرجايش نشسته و با افسوس سر تكان مي‌دهد)

مطهري: واقعا متاسفم. هفته پيش كه همين جوري الكي سه روز تعطيل بود. امروز رو هم پيچوندن؟!

و در آخر اگر نيستان زمان مولانا را همان بهارستان امروز در نظر بگيريم، درمي‌يابيم كه ايشان چه نيكو چنين روزهايي را پيش‌بيني كرده بود. آنجا كه ترجمه امروزي شعر استاد اينگونه ما را حيرت زده مي‌كند:

يك شب آتش در بهارستان فتاد
سوخت چون شمعي كه بر تنبان فتاد
شعله چون سرگرم كار خويش شد
كوچك‌زاده فحشي داد و جيم شد
 اخبار اجتماعی - امیر وفایی - قانونادامه مطلب
مهاجرت به آلمان یا اروپا از راه بلو کارت (Blue Card) یکی از راه های رسیدن به این کشور برای اقامت است.بلو کارت نیز مانند گرین کارت آمریکا می باشد.از طریق بلو کارت می توان برای کارگران ماهر, متقاضیان تحصیل و افراد جویای کار, اقامت اروپا را اخذ نمود.بلو کارت اتحادیه اروپا در ابتدا برای 4 سال صادر می شود, و یا برای یک دوره قرداد کار شما با کارفرما در اختیار شما قرار می گیرد.در طول دو سال ابتدایی حضور در آلمان, هرگونه تغییر شغل در اروپا باید با هماهنگی و تایید سازمان مهاجرت کشور باشد.از خانه تا اقامت دائم آلمان را با Blue Card در 3 سال طی کنید. نیروهای متخصص که اهل کشورهای خارج از حوزه ی یورو می‌باشند، می‌توانند تقاضای اجازه کار موقت تحت عنوان Blue Card (بلو کارت یا کارت آبی) کنند. درخواست Blue Card باید به اداره اتباع خارجی در شهرها و ایالت های مختلف آلمان ارایه شود. تصمیم صدور و یا عدم صدور بلو کارت برای متقاضیان، توسط اداره اتباع خارجی (Die Ausländerbehörde)، اداره کار (Arbeitsbehörde) و همچنین آژانس کار (Die Agentur für Arbeit) که در سراسر جمهوری فدرال آلمان نمایندگی دارند، اخذ میگردد. آموزش تعمیرات کامپیوتر هم هست.
اگر برای ساخت کابینت می خواهید از MDF استفاده کنید باید بدانید که نگهداری آن دقت بیشتری میطلبد.هیچوقت نباید کابینت ام دی اف را با آب بشویید.حتی اگر فروشنده به شما گفت کابینت شما ضدآب است.MDFمقاوم به آب وجود ندارد. فقط درجه مقاومت آنها در برابر رطوبت متفاوت است.برای تمیز کردن آنها از دستمال نمدار و یک شوینده ی ملایم استفاده کنید.چیزی که MDF را کمی برای سلامتی خطرناک می کند فرمالدیید به کار رفته در رزینی است که ذرات چوب را به یکدیگر می چسباندکه طبق استانداردهای تعریف شده باید به مقدار کم استفاده شود.(فرمالدیید ماده ای به شکل گاز یا مایع و بدون رنگ همراه با بوی تند شبیه به بوی ادویه جات است) فرمالدیید موجب اختلالات دستگاه تنفسی، بروز آسم، سرطان بینی و یا سرطان های دیگر در افرادی که با این ماده تماس دارند، می شود. این ماده در صورتی که روی پوست دست و صورت بریزد موجب خوردگی و آسیب شدید به پوست می شود.اما با وجود این ویژگی های نگران کننده ی فرمالدیید،مقدار آن در ساخت ام دی اف به اندازه ای نیست که باعث نگرانی زیادی شود. اما بخار شدن فرمالدیید به کار رفته در آن می تواند هوای خانه را آلوده کند و موجب اختلالات تنفسی به خصوص در کودکان شود که البته برای پوشاندن سطح آن از لایه هایی که معمولا از جنس پلی وینیل هستند استفاده می کنند.راه به صرفه تر هم از نظر قیمت و هم داشتن بهترین کیفیت ترکیب گزینه های انتخابی موجود با هم است! كابينت هاي رايج در بازار از انواع بدنه و در فلزي، بدنه فلزي و در لتروني، بدنه فلزي و در MDF ، بدنه لترون و در MDF، بدنه MDF و در MDF، و در MDF و در پروفيل هستند که برای طراحی آشپزخانه به کار میرود.
از مدت ها قبل از مراسم عروسی دغدغه این شب را دارید ! به شکل و شمایل جشن عروسی می اندیشید ، سرویس جواهرات ، لباسی که به عنوان عروس و داماد بر تن می کنید ، طعم غذایی که به میهمانان ارائه می گردد ، تیم فیلم بردار و موزیک همه و همه قطعا اهمیت زیادی دارند. اما به این نکته توجه فرمایید که همه اینها بایستی در یک محل مناسب گرد هم آیند بنا بر این، محل برگزاری عروسی نقش مهمی در این راستا دارد.ابتدا بررسی کنید کنید که باغ برای مراسم شما مناسب تر است یا تالار ؟ عوامل متعددی مانند زمان لازم تا روز مراسم ، اعتقادات خانوادگی و مشورت با خانواده عروس و داماد ، بودجه شما ، سلیقه شما و اهمیت نوع چیدمان سالن و اعمال نظرات شما در آن ، دور و نزدیک بودن به محل سکونت یا محلی خاص و بسیاری از عوامل دیگر در انتخاب شما بین باغ ، ویلای شخصی یا تالار عروس موثر است. اگر می خواهید محلی مناسب جهت مراسم ازدواج رزرو کنید ، حتما از چند ماه قبل (توصیه ما 6 ماه است) به فکر باشید . مخصوصا در ایامی از سال که وضعیت آب و هوا بهتر است پیدا کردن باغ یا سالن مناسب برای عروسی چند هفته مانده به مراسم کار دشواری است و معمولا قیمت باغ ها در این ایام کمی گرانتر است ، همچنین در روزهای پایانی هفته و روز های تعطیل مبلغ ورودی باغ ها از ایام عادی و داخل هفته بیشتر است.
پروسه طراحی وب برای هر كس می ‌تواند متفاوت باشد. هنرمندان گرافیست و انیماتورهای دیجیتال، تنها كسانی هستند كه برای وب، نرم ‌افزار می ‌سازند. برنامه ‌ریزی برای این منظور اگرچه به نظر طولانی نیست، ولی به فرآیند خلاقانه می‌ انجامد. در اینجا چند ایده مطرح می ‌شود كه می‌ تواند برای طراحی واسط‌ های تازه وب به كار گرفته شود.سعی کنید قبل از عقد قرار دارد ساخت سایت تمام بند های قرارداد را مطالعه نمایید و بعد از سفارش طراحی سایت خود را تکمیل کنید.شروع پروژه طراحی سایت شاید پراضطراب و زمانگیرترین قسمت اجرای یك پروژه باشد. زمانی كه شما یك سنگ كاملا نتراشیده دارید و می ‌خواهید با آن كار كنید، ایده ‌ها چنان سریع از ذهن شما عبور می‌ كنند كه نمی ‌توانید یكی را انتخاب كنید. در این صورت شاید بهتر باشد یك گام به عقب برگردید و درباره جنبه ‌های ساده پروژه تحقیق كنید.شما یا مشتری‌ تان در شیء تكمیل شده به دنبال چه چیزی می ‌گردید؟ آیا آیتم خاصی وجود دارد كه بخواهید بدون پرسیدن از كاربر در صفحه قرار دهید؟ قبل از این كه وارد فرآیند دیجیتال شوید، سعی كنید چند مدل اولیه رسم كنید. برای كسانی كه استعداد هنری كمتری دارند، حتی یك طرح خام نیز می ‌تواند الهام بخش باشد. یك طرح اولیه نه تنها به عنوان یك راهنما، بلكه بستری برای صفحه‌ های آینده شماست.
کاندوم فضایی همانطور که از اسمش پیداست شکل و قیافه این کاندوم ها اصلا هیچ شباهتی به کاندوم های معمولی ندارد .همین تفاوت در شکل و عملکرد باعث شده که ، هنگام استفاده از این کاندوم ، زن و شوهر احساسات جدیدی رو تجربه می کنند که تا الان هیچ ایرانی ای تجربه نکرده .با توجه به طراحی خاص این کاندوم فضایی ، بخاطر وجود برجستگی های فوق العاده بزرگ بر روی بدنه ی کاندوم ، نقطه ی جی و کلیتوروس ( نقاط حساس دستگاه تناسلی بانوان ) بشدت تحریک می شود .تا جایی که بسیاری از بانوانی که هرگز تجربه ی اوج لذت جنسی و ارگاسم را نداشته اند ، با این کاندوم برای اولین بار به ارگاسم رسیده اند .با توجه به مزایای کاندوم که امروزه به همه مردم دنیا ثابت شده است اما باز عده ای هستند که حاضر به استفاده از این محصول نیستند.این افراد حاضر به کاهش لذت رابطه جنسی ولی امن بودن آن برای هر دو طرف رابطه نیستند.در صورتی که امروزه با تنوع تولیدات در صنعت کاندوم بحثی در ارتباط با تاثیر کاندوم بر کاهش کیفیت رابطه جنسی مطرح نمی باشد.در میان تولیدات امروز کارخانجات کاندم سازی مدلهای زیادی وجود دارد که نه تنها باعث کاهش کیفیت رابطه نمی شود بلکه برخی از این مدل ها باعث لذت بیشتر طرفین می شود.در هر صورت همه ی ما دوست داریم که نهایت آرامش رو از رابطه ی جنسی بدست آوریم به همین دلیل هر روز کاندوم های جدیدی برای اینکار تولید می شوند.
یکی از اساسی ترین و مهمترین بخش های طراحی سایت که در افزایش رتبه و بهینه سازی سایت (سئو) تاثیر بسیاری دارد مبحث طراحی قالب شما میباشد . بسیاری از صاحبان کسب و کارهای آنلاین تصور میکنند قالب وب سایت تنها برای ظاهر سایت مفید است و باید به گونه ای طراحی گردد که قدرت جذب بازدیدکننده را داشته باشد و به عبارتی زیبا باشد ، اصولا صاحبان کسب و کارهای آنلاین به مسائل جانبی در طراحی قالب توجهی نمیکنند که یکی از این مسائل بهینه بودن قالب وب سایت است. بسیاری از کاربران علاقه مند هستند تا درباره طراحی قالب به صورت بهینه اطلاعات مفیدی بدست آورده و استفاده نمایند به همین دلیل در این بخش نسبت به نحوه صحیح طراحی قالب اطلاعات مفیدی در اختیار شما عزیزان قرار میدهیم .استفاده از کدهای html و css یکی دیگر از مسائل اساسی که نیاز است به هنگام طراحی قالب مد نظر شما قرار بگیرد استفاده از کدهای html و css است. یکی از بهترین روش های طراحی قالب استفاده از قطعه کدهای html و همچنین شیوه نامه های آبشاری میباشد. دلیل اصلی استفاده از html و css سرعت بالای آنها میباشد و قالبی که از این طریق طراحی میگردد به طور قطعی از سرعت بارگذاری مناسبی بهره مند است

ادامه مطلب

اخبار ,اخبار اجتماعی , سرطان

 

اخبار اجتماعی - مرگ 41 هزار ایرانی در سال گذشته به دلیل سرطان/ سرطان زایی پارازیت ها ثابت نشده است

اکبری به اثرات مخرب پارازیت‌ ها اشاره کرد و گفت: تاکنون ثابت نشده که موج های الکترومغناطیسی سرطانزا باشند. این امواج اثرات مخرب دارند، باعث سردرد شده و ذهن را خسته می‌کنند اما سرطانزا نیستند.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان از مرگ 41 هزار ایرانی در سال گذشته به دلیل این بیماری خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد اسماعیل اکبری در نشست خبری هفته پیشگیری از سرطان، این بیماری را تلخ‌ترین بیماری و همچنین بدترین مرگ خواند و گفت: سالانه 85 هزار مورد جدید سرطان در کشور بروز می‌کند.

وی افزود: بروز سرطان در بین زنان و مردان تقریبا مساوی است، اما میزان بروز این بیماری در مردان کمی بیشتر از زنان است؛ به طوری که میزان بروز سرطان در زنان 44 درصد و در مردان 55 درصد است. در مجموع بروز این بیماری در مردان 132 در هر 100 هزار نفر است و در زنان 123 در هر 100 هزار نفر.

شایع‌ترین سرطان‌ها در زنان و مردان
رئیس مرکز تحقیقات سرطان ادامه داد: بیشترین استان از نظر ابتلای زنان به سرطان، یزد و همچنین بیشترین استان از نظر ابتلای مردان، استان مرکزی است. همچنین سرطان سینه شایع‌ترین سرطان در زنان و پروستات شایع‌ترین سرطان در مردان است. همچنین سرطان معده کشنده‌ترین سرطان است که البته میزان ابتلا به آن به دلیل مداخلات بهداشتی انجام شده در حال کاهش است. به دنبال اقدامات انجام شده، انتظار داریم طی 10 سال آینده میزان بروز سرطان بالاتر از روند فعلی نباشد و تقریبا آمار مشابهی را شاهد باشیم.

اکبری افزود: پیش‌بینی می‌شود که در 10 سال آینده ابتلا به سرطان روده و کلورکتال جایگزین سرطان پروستات در مردان و همچنین سرطان دهانه رحم و تخمدان، جایگزین سرطان سینه در زنان شود.

کمک خیرین برای احداث قطب درمان سرطان در جنوب تهران
وی از کمک یکصد میلیارد تومانی خیرین برای ساخت بیمارستان شهدای تجریش خبر داد و افزود: همچنین بیمارستان دیگری نیز در یافت‌آباد به ارزش 100 میلیارد تومان با کمک خیرین احداث خواهد شد که قطب درمان سرطان در جنوب تهران خواهد بود. مرکز خیریه‌ای را نیز در نوبنیاد طراحی کرده‌ایم.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان در ادامه تغذیه را در پیشگیری از سرطان بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: در تغذیه بیماران سرطانی، ضعیف‌ترین وضعیت را داریم. به این منظور طی سه سال گذشته اقداماتی را در جهت تدوین کتابی برای مردم و همچنین متخصصان انجام داده‌ایم و اکنون این کتاب‌ها به چاپ رسیده است.

اکبری برگزاری نهمین کنگره بین‌المللی سرطان پستان از هفتم تا نهم اسفند ماه را مورد اشاره قرار داد و گفت: حین برگزاری این کنگره، نخستین کنگره بین‌المللی رادیوتراپی حین عمل نیز برگزار می‌شود. همچنین چند اقدام تحقیقاتی در مورد دارو و دستگاه‌های مورد نیاز در درمان سرطان انجام شده است. کتاب «سرطان‌های زنان» مبتنی بر تحقیقات ملی در کشور نیز نوشته شده است. انتظار داریم که خیران از اقدامات تحقیقاتی و پژوهشی حمایت کنند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره سونامی سرطان در کشور، گفت: بکار بردن اصطلاح «سونامی» برای سرطان اشتباه است، چرا که سونامی برای موضوعی به کار می‌رود که تا پیش از این نبوده، به یک باره می‌آید و می‌رود. این در حالی است که سرطان قبلا زنگ زده و تمام ناقوس‌ها را به صدا درآورده‌اند و در آینده هم ادامه خواهد داشت. اما در مجموع باید گفت اینکه سال به سال بر میزان بروز سرطان‌ها افزوده می‌شود، صحیح است.

روند رو به رشد سرطان در ایران بیشتر از دنیا
اکبری در این باره افزود: می‌توان گفت که بیشترین رشد سرطان در جهان مربوط به ایران است. البته تاکید می‌کنم که میزان سرطان‌ در حال حاضر در ایران کمتر از دنیا (یک پنجم) است. اما روند رو به رشد آن از تمام دنیا بیشتر است.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان، سن را مهم‌ترین علت بروز و افزایش سرطان خواند و گفت: سن به تنهایی 70 درصد علت سرطان در کشور است چرا که سن امید به زندگی در کشور افزایش یافته است. بنابراین پیری خود عامل خطری برای سرطان است. همچنین از دیگر ریسک فاکتورها به عنوان عوامل خطر سرطان نام برده می‌شود.

اثبات نقش آلودگی هوا در بروز سرطان‌ها
وی نقش آلودگی هوا در بروز سرطان‌ها را اثبات شده خواند و گفت: سازمان جهانی بهداشت 15 سال روی این مبحث کار کرد و نهایتا در اکتبر سال 2013 اعلام کرد که آلودگی هوا سرطان‌زاست. بنابراین اکنون با یقین در این زمینه حرف می‌زنیم. ما نیز در انجام این تحقیقات مصر بودیم و آن را انجام دادیم. به زودی به مردم نشان خواهیم داد که چه اتفاقی در این زمینه در کشور افتاده و چه میزان خطرناک است.

تغییر بیان ژنی افراد تحت تاثیر آلودگی هوا
اکبری ادامه داد: مطالعه‌ای را بر روی افرادی که شش ماه از عمرشان را در چهارراه‌ها زندگی کرده‌اند، انجام دادیم. نتایج این مطالعات حاکی از آن است که «بیان ژنی» این افراد تغییر کرده است. پیش از این از آلودگی هوا در ایران تحت عنوان «آلودگی گازها» نام برده می‌شد که مهم‌ترین آنها «گاز CO» بود. در سال 80 و 82 با تولید بنزین بدون سرب تقریبا به طور کامل CO از متغیرهای آلوده‌ کننده هوا حذف شد. بنابراین اگر بخواهیم در مورد آلودگی هوا راهکاری موثر را پیش بگیریم، این کار شدنی خواهد بود.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان افزود: در حال حاضر از ذرات معلق در هوا به عنوان مقصر اصلی آلودگی هوا نام برده می‌شود. یکی از تولیدکننده‌های این ذرات معلق، سوخت غیراستاندارد برای اتومبیل‌ها و نیروگاه‌هاست که به عنوان عامل اصلی این آلودگی مطرح هستند. به همین دلیل است که آلودگی هوا به یک باره در کشور فراگیر شد.

وی به مطالعه انجام شده در سال 1380 در زمینه پدیده آلودگی درون خانه‌ای اشاره کرد و گفت: در آن زمان این پدیده مهم‌ترین علت آلودگی هوا به ویژه در روستاها به دلیل وجود تنور در منازل و همچنین قالی‌بافی و ... بود. اما اکنون آلودگی برون خانه‌ای جایگاه بسیار بزرگی در آلودگی هوا پیدا کرده است که البته راه‌حل آن نیز کار آسانی است.

سرطان‌زایی پارازیت‌ها اثبات نشده است
اکبری در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره تاثیر پارازیت‌ها و امواج ماهواره‌ای بر بروز سرطان، گفت: تاثیر امواج الکترومگنتیک بر روی بروز سرطان هیچ گاه اثبات نشده است. بنابراین هر چند امواج الکترو مغناطیس می‌تواند اثرات نامطلوبی بر سلامت داشته باشند، اما سرطان‌زا نیستند. این امواج یونیزان هستند که سرطان‌ ایجاد می‌کنند.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان درباره تاثیر دکل‌های برق فشار قوی بر بروز سرطان نیز گفت: بی‌تردید دکل‌های برق فشار قوی الکترون آزاد می‌کنند و خطرناک هستند. بر این اساس از نظر تئوری باید گفت که زندگی در اطراف دکل‌های برق فشار قوی می‌تواند از نظر ایجاد سرطان‌ها مشکل‌ساز باشد.

وی در ادامه گفت: عامل خطر 60 درصد بیماری‌های سنین بلوغ به بالاتر، در سنین نوجوانی و پایین‌تر شکل می‌گیرد. در مجموع تقریبا میزان بروز سرطان کودکان در ایران مانند دنیاست. اما میزان مرگ و میر آن در ایران بیشتر از دنیاست.

18 درصد سرطان‌ها در کشور مربوط به کودکان است
اکبری ادامه داد: 18 درصد سرطان‌ها در کشور مربوط به سرطان‌های کودکان است. همچنین حدود 50 درصد سرطان‌های کودکان به مرگ می‌انجامد. این در حالی است که این آمار در در دنیا حدود 30 درصد است.

مرگ 41 هزار ایرانی در سال گذشته به دلیل سرطان
رئیس مرکز تحقیقات سرطان افزود: سال گذشته حدود 41 هزار ایرانی به دلیل سرطان جان خود را از دست دادند. باید گفت که سرطان بیماری ژنتیکی نیست اما هیچ سرطانی بدون عامل ژنتیک اتفاق نمی‌افتد.

وی با اشاره به تاثیر سبک زندگی و مسائل خلقی و رفتاری در بروز بیماری‌ها و از جمله سرطان، گفت: اندیشه شما و اینکه چطور زندگی می‌کنید، در زندگی‌ آینده‌تان تاثیر دارد. مباحث روان شناختی در بهبود بیماری سرطان تاثیر بسزایی دارد؛ به طوری که تحقیقات نشان داده است برگزاری کلاس‌های روان درمانی برای بیماران بسیار مفید بوده و بیان ژنی آنها را تغییر داده است. به دنبال اقدامات انجام شده در این زمینه شاید بتوانیم در سال آینده ژن عامل معنویت‌ درمانی را معرفی کنیم.

سرطان؛ گران‌ترین بیماری و پول‌هایی که از جیب مردم می‌رود
اکبری در ادامه سرطان را پیچیده‌ترین و گران‌ترین بیماری خواند و افزود: سالانه شش میلیارد دلار هزینه مستقیم درمان سرطان است. البته هزینه‌های جانبی آن بسیار بیشتر از این میزان است. تحقیقات ما نشان داده که در سرطان به طور متوسط 80 درصد هزینه‌ها از جیب بیماران پرداخت می‌شود. این اعداد و ارقام، اعداد و ارقام وحشتناکی است.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان ادامه داد: تقریبا 4.6 درصد بیماران که به حوزه سلامت مراجعه می‌کنند، به دلیل بیماری‌شان زیر خط فقر می‌روند. همچنین 10 درصد بیماران مراجعه‌کننده به حوزه سلامت، به دلیل هزینه‌های درمان، به شرایط فلاکت‌بار اقتصادی دچار می‌شوند. این در حالی است که این آمار و ارقام در مورد سرطان‌ها دو برابر است.

سوء استفاده شرکت‌های بزرگ دارویی از سرطان برای به جیب زدن سودهای کلان
وی با بیان اینکه هیچ بیماری را نداریم که به اندازه سرطان بر روی آن تحقیق انجام شده است، مسائل اقتصادی سرطان و سوء استفاده‌های برخی شرکت‌های دارویی را مورد اشاره قرار داد و گفت: هیچ بیماری وجود ندارد که به اندازه سرطان بتوان مردم را در آن فریب داد؛ به طوری که بزرگترین شرکت‌های دارویی دنیا به دنبال جابجا کردن یک کربن و ارائه یک داروی جدید با تبلیغات فراوان هستند چرا که فرد برای درمان بیماری خود عجله دارد و در مقابل هر داروی جدیدی ممکن است مستاصل شود. به همین دلیل باید مردم آگاه باشند و در رابطه با مسائل مختلف این بیماری اطلاعات لازم را داشته باشند.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان افزود: سرطان خانمان برانداز است و به همین دلیل نیازمند کار حاکمیتی است. برای تغییر هر رفتاری، نیازمند علم عملیاتی، علم کارشناسی و علم ادراکی هستیم. ما در زمینه سرطان از نظر علم و نیروی متخصص کمبودی نداریم. بزرگترین معضل ما در این زمینه اعتقاد سیاستمداران است. سیاستمداران باید توانمند شوند و بدانند که با اقدامات و راهکارهای ساده می‌توان بروز بیماری‌های غیرواگیر را تا حد چشمگیری کاهش داد.

اکبری در ادامه درباره دستگاه‌های رادیوتراپی در کشور، گفت: رادیوتراپی هنوز در کشور محدود است. در این زمینه کشور با محدودیت روبروست؛ به طوری که حداقل 30 درصد کمبود داریم. یکی از راه‌حل‌های این موضوع، رادیوتراپی حین عمل است که در این باره پیشنهادهایمان را ارائه داده‌ایم.

وی در پایان ضمن تشکر از خیرین سلامت، به ویژه بابت حمایت از تحقیقات و پژوهش‌های پزشکی، گفت: با کمک خیرین سال آینده به حدود 70 نفر از متخصصان که در زمینه سرطان تحقیقاتی را انجام داده‌اند، جایزه داده خواهد شد. همچنین 700 نفر از بیماران سرطانی با یک همراه به قید قرعه و 70 نفر دیگر نیز 13 رجب به مشهد اعزام خواهند شد. 

اخبار اجتماعی - ایسنا

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : shopingblog

اخبار گوناگون - عجیب‌ترین آسمان خراش جهان

در معماری سراسر کشورهای دنیا آسمان خراش‌های بسیاری دیده می‌شود که رخ‌نمایی می‌کنند خصوصاً این آسمان خراش که از معماری خاصی در آن بهره برده شده است.

 به تازگی معماری ایتالیایی آسمان خراش دایره‌ای شکل ساخته‌اند. این آسمان خراش در چین بنا شده و ۸۵۰۰۰ مترمربع مساحت دارد.
۳۳طبقه‌ای است و ۱۳۸ متر ارتفاع دارد.چندین واحد منحصربه فرد این آسمان خراش برای پذیرایی از مهمان‌ها (به صورت هتل) طراحی شده است.
این آسمان خراش که نزدیک یک بستر آبی بنا شده انعکاس به شکل هشت انگلیسی دارد که بر زیبایی منظره در آن منطقه افزوده است، چراکه چینی‌ها عدد ۸ را خوش‌یمن می‌دانند.

 

اخبار,اخبار گوناگون,جیب‌ترین آسمان خراش جهان

 

اخبار,اخبار گوناگون,جیب‌ترین آسمان خراش جهان

 

اخبار,اخبار گوناگون,جیب‌ترین آسمان خراش جهان

 

اخبار,اخبار گوناگون,جیب‌ترین آسمان خراش جهان

 

اخبار گوناگون - باشگاه خبرنگارانادامه مطلب


اخبار بین الملل - آسوشیتدپرس عکاس برنده جایزه پولیتزر را اخراج کرد

یکی از عکاسان برنده جایزه پولیتزر پس از تصدیق این مساله که در یکی از عکس‌هایش از جنگ داخلی سوریه دست برده، از سوی خبرگزاری آسوشیتدپرس اخراج شد.

 

اخبار,جنگ داخلی سوریه,عکس از جنگ داخلی سوریه

 

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی‌میل، نارسیسو کونترراس، عکاس مکزیکی به منظور حذف تصویر دوربین یکی از همکارانش از عکس گرفته شده از یک شورشی سوری پیش از ارسال آن به خبرگزاری آسوشیتدپرس از تکنیک رایج فوتوشاپ تحت عنوان "مشابه‌سازی" (Cloning) استفاده کرده و در حقیقت در این عکس دست برده است.

این تکنیک شامل کپی کردن بخشی از عکس و انتقال آن به قسمت دیگری از تصویر است که به عکاسان این توانایی را می‌دهد تا بخش‌هایی از تصاویر را حذف کنند. در این مورد این عکاس تصویر دوربین یکی از همکارانش را حذف کرده است.

در تصویر اصلی، دوربین فیلمبرداری خبرنگاری دیگر در گوشه سمت چپ تصویر بر روی زمین مشخص است.

نارسیسو کونترراس پیش از فرستادن این عکس به خبرگزاری آسوشیتدپرس با استفاده از تکنیک مشابه‌سازی بخش دیگری از زمینه را کپی کرده و عکس را اصلاح کرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به عکاسان خود اجازه می‌دهد تا از نرم‌افزارها برای تاریک و روشن کردن تصاویر که ‌آن را "تنظیمات جزئی" می‌نامند، استفاده کنند اما بر اساس سیاست این خبرگزاری تنها این نوع تغییرات کوچک قابل قبول هستند.

کونترراس که به دلیل تصاویرش که از این جنگ گرفته برنده جایزه پولیتزر شده است، گفت: این عکس تنها تصویری است که من در آن دست برده‌ام. هنگامی که تصویر این دوربین را حذف کردم، تصمیم اشتباهی گرفتم. از این اقدام احساس شرم می‌کنم. شما می‌توانید آرشیو عکس‌های مرا ببینید و آن وقت می‌توانید بفهمید که این تنها موردی است که من در آن دست برده‌ام. اما من اشتباه خود را می‌پذیرم و پیامدهای آن را قبول می‌کنم.

خبرگزاری آسوشیتدپرس از زمان افشای این مساله روابط خود با این عکاس را قطع کرده است.

سانتیگو لیون، معاون رئیس و مدیر بخش عکاسی خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: شهرت این خبرگزاری بسیار زیاد است و ما به هر اقدامی که اصول اخلاقیمان را نقض کند با جدیت واکنش نشان می‌دهیم. حذف جزئیات از عکس‌های ما کاملا غیرقابل قبول است و ما دیگر با کونترراس ارتباطی نداریم. او هرگز و تحت هیچ‌ شرایطی نمی‌تواند بار دیگر با خبرگزاری آسوشیتدپرس همکاری کند. 

اخبار بین الملل - ایسنا

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : shopingblog


اخبار حوادث - سیاه چال مرگ، عاقبت متجاوز چینی

 رسانه‌های داخلی چین از اجرای حکم اعدام مردی به اتهام قتل، تجاوز، حبس غیرقانونی، هرزه‌نگاری و برده‌داری جنسی خبر دادند.

«لی هائو» متجاوز 36 ساله چینی به اتهام حبس شش زن و نگهداری آنان به عنوان برده جنسی در انبار خانه‌اش و قتل دو تن از آنان اعدام شد.

این متهم در سال 2009 میلادی با حفر سیاه‌چاله‌ای در انباری خانه‌اش و محبوس کردن شش زن در فواصل زمانی دو تا 21 ماه چندین بار به آنان تجاوز کرده بود.

قربانیان این مرد 16 تا 23 سال سن داشتند و یکی از آنان در هنگام ربوده شدن باردار بوده است. همچنین «لی هائو» سه نفر از قربانیان خود را مجبور کرده تا دو زن دیگر را به قتل برسانند.

به گزارش دیلی تلگراف، بنابر اعلام پلیس محلی چین، «لی» در ماه سپتامبر همان سال پس از فرار کردن یکی از این زنان و اطلاع دادن موضوع با نیروهای پلیس دستگیر شد.
 اخبار حوادث - خبرگزاری ایسنا
 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : shopingblog
طراحی سایت برای شرکت های ایده محور
همان طور که می دانید امروزه بسیاری از شرکت ها پایه و اساس خود را بر مبنی ایده پردازی و خلاقیت قرار می دهند و به دنبال نوآوری می باشند. این نوع شرکت ها معمولا به دنبال طراحی سایتی برای شرکت خود می باشند که بر مبنی ایده پردازی و خلاقیت شکل گرفته شده باشد. در این مقاله با اصول طراحی سایت برای شرکت های ایده محور آشنا می شویم و در می یابیم چگونه سایتی زیبا و مناسب طراحی کنیم.
اصول طراحی سایت برای شرکت های ایده محور
در هنگام طراحی وب سایت برای شرکت هایی که بر مبنی خلاقیت و ایده پردازی شکل گرفته است همواره باید نکاتی را رعایت کنید. در مر حله اول توجه به جنبه های خلاقیت با توجه به نوع آن شرکت در طراحی وب سایت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بخش های مختلف اینگونه از سایت ها باید بر مبنی خلاقیت واستراتژی کسب و کاری آن شرکت چینش شود و به طور کلی بر مبنی نکات زیر باشد.

پویا و کارامد
دارای طراحی زیبا و خلاقانه
توجه به جنبه های خلاقانه کسب و کار مورد نظر
مبنی بر استاندارد های روز طراحی سایت

اجزای اصلی طراحی سایت برای شرکت های ایده محور
در طراحی سایت برای اینگونه از شرکت ها همواره تمامی صفحات سایت باید بر مبنی خلاقیت شکل گرفته باشد. تمامی صفحات خصوصا صفحه اصلی سایت باید بر مبنی خلاقیت و ایده پردازی ایجاد شود تا نمادی از شرکت های ایده محور باشد. در این بخش با چگونگی طراحی صفحات سایت بر مبنی سایت های ایده محور آشنا می شویم.

HOME PAGE
طراحی HOME PAGE سایت باید بر مبنی خلاقیت و نوآوری صورت بگیرد، چرا که این صفحه اولین صفحه وب سایت شما می باشد. طراحی اولین صفحه وب سایت شما باید منظم دقیق و دارای کارایی بالایی باشد، علاوه بر اینکه جنبه های زیباشناختی بر مبنی استاندار های وب نیز در آن رعایت شده باشد. در طراحی این صفحه از سایت باید ایده پردازی بیشتری با توجه به کسب و کار های شرکت ارائه شود. صفحه خدمات
در هنگام طراحی سایت در صفحه خدمات نیز باید یک سری نکات کلی رعایت شود. صفحه خدمات یکی از اصلی ترین صفحه های داخلی سایت شما می باشد. این صفحه را می توانید به شکل های مختلف و بر مبنی خلاقیت طراحی کنید.

صفحه درباره ما و تماس با ما
یکی از صفحات مهم در هر وب سایتی صفحه درباره ما و تماس با ما می باشد. در هنگام طراحی وب سایت برای شرکت های ایده محور سعی کنید با توجه به صفحه اول سایت دیزاین مناسبی را برای اینگونه از صفحات ایجاد کنید تا اطلاعات جامعی را در باره فعالیت شرکت، سابقه کار، و چگونگی شروع فعالیت را در اختیار کاربران قرار میدهند.
صفحه تماس با ما نیزمی تواند دربردارنده شماره تماس،ایمیل، فکس، نقشه و... باشد و شکل قرار گیری کلیه المان های صفحه بر مبنی خلاقیت باشد.

نوع فونت
در طراحی سایت برای شرکت های ایده محور نوع فونت انتخابی سایت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. نوع فونت سایت بهتر است جدید و خوانا باشد تا جنبه های خلاقانه آن شرکت را به تصویر بکشد. در بعضی از این مواقع می توانید از 2 فونت برای جذاب تر کردن سایت خود استفاده کنید به شرطی از استراتژی مناسبی استفاده کرده باشید.

لینک سازی داخلی
از آنجایی که برای هر شرکتی کسب جایگاه مناسب در موتورهای جستجو از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد توجه به اصول سئو و بهینه سازی سایت نیز اهمیت می یابد.همچنین دیزاین کلی سایت باید بر مبنی لینک سازی داخلی شکل گرفته باشد تا سئو مناسبی برای سایت ایجاد شود. دیزاین کلی سایت باید بر مبنی لینک سازی شکل گرفته باشد به طوری که برای دسته بندی ها، محصولات مرتبط و... دیزاینی زیبا و خلاقانه ایجاد شود.

رنگ
انتخاب پالت رنگ مناسب در طراحی سایت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد خصوصا اگر آن سایت برای شرکتی ایده محور باشد. در هنگام طراحی سایت برای اینگونه از شرکت ها می توانید با توجه به نوع لگو و رنگ تجاری از رنگ مناسبی در طراحی سایت استفاده کنید.

استفاده از اینفوگرافیک
اینفوگرافیک نمایش اطلاعات به زبان تصویری ساده و قابل درک برای مخاطب به کمک تصاویر،متن و طراحی است که به دلیل جذابیت های بصری باعث جذب بیشتر مخاطب می شوند.اینفوگرافیک ها علاوه بر اینکه اطلاعات زیادی را در قالب تصویر به مخاطب انتقال می دهند،به دلیل داشتن جذابیت مخاطب را بر خلاف یک متن طولانی خسته نمی کنند.امروزه اینفو گرافیک ها بخش مهمی از بازاریابی محتوا و بازاریابی شبکه های اجتماعی را تشکیل داده است. اگر به دنبال طراحی وب سایت جذاب برای مخاطبان خود هستید، به شما توصیه می کنیم اینفوگرافیک ها را فراموش نکنید!
امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد و با رعایت خلاقیت و ایده پردازی بتوانید خدمات متنوعی به مشتریان خود ارائه دهید و در راستای جلب رضایت آن ها گام بردارید.

ادامه مطلب

اخبار ,اخبار سیاست خارجی ,تحریم های ایران

 

اخبار سیاست خارجی - بخشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه "ایران" رسما به حالت تعلیق درآمد

منابع خبری دقایقی پیش اعلام کردند اتحاديه اروپا بخشي از تحريم‌ها عليه ايران را به حال تعليق درآورد‌.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز؛‌ این خبرگزاری لحظاتي پيش در خبر فوري گزارش داد: اتحاديه اروپا به طور رسمي بخشي از تحريم‌ها عليه ايران را به حال تعليق درآورد.

ديپلمات‌ها اعلام کردند دولت‌هاي اتحاديه اروپا به تعليق برخي تحريم‌ها عليه ايران راي دادند و به اين ترتيب بخش مربوط به تعهدات خود را در توافقنامه هسته‌اي موقت با ايران اجرا کردند.

ديپلمات‌ها اعلام کردند اتحاديه اروپا در راستاي توافق هسته‌اي تاريخي با تهران که بر اساس آن ايران از دامنه فعاليت هاي هسته اي خود کم کرد با تعليق بخشي از تحريم هاي اقتصادي عليه ايران موافقت کرد.

اين تصميم که محدوديت هاي اعمال شده در زمينه تجارت مواد پتروشيمي و فلزات گرانبها و نيز بيمه محموله هاي نفتي ايران را کاهش مي دهد قرار است تا ساعاتي ديگر اجرايي شود.

 

-----------------------------------------

 

کاخ سفيد:واشنگتن بخشی از تحریم‌های ضد ایرانی را لغو کرد / اجرای تحريم‌های باقيمانده عليه ايران با شدت ادامه می‌يابد

کاخ سفيد با اشاره به لغو بخشی از تحریم های ضدایرانی اعلام کرد : اجرای تحريم هاي باقيمانده عليه ايران با شدت ادامه مي يابد .

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري رويترز ؛‌ این خبرگزاری در خبری فوری گزارش داد: کاخ سفيد اعلام کرد آمريکا و شرکای آن اجراي اقدامات تحريمی عليه ايران را که به قوت خود باقی است "با شدت" ادامه خواهند داد.

واشنگتن همچنین در چارچوب اجراي توافقنامه هسته ای ژنو، بخشی از تحريم هاي ايران را لغو کرد و قول داد بقيه بندهای توافقنامه ژنو را نيز قاطعانه اجرا کند.

کاخ سفيد همچنین اعلام کرد اجرای "طرح اقدام مشترک" ميان ايران و قدرت های غربی از روز دوشنبه شروع خواهد شد.
اخبار سیاست خارجی - باشگاه خبرنگاران

 ادامه مطلب


اخبار حوادث - قتل یک پسر بچه 4 ساله توسط دختر بچه 4 ساله در آمریکا(عکس)

یک پسر 4 ساله در شهر دیترویت ایالت میشیگان آمریکا از اثر شلیک دختر عموی هم سن و سالش به قتل رسید.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه " یوس اس ای تودی" مایکل وودی سخنگوی پلیس دیترویت با تایید این خبر گفت که در زمان حادثه هر دو کودک در منزل پدربزرگشان بودند.

دختر شلیک کننده، تفنگ شکاری پدربزرگ را از زیر تخت بیرون می کشد و به سمت پسرعموی هم بازی اش می گیرد و سپس شلیک می کند.

والدین این کودک در خانه نبوده اند و در زمان وقوع این حادثه تنها پدر بزرگ این کودکان خردسال در خانه بوده است.

مقامات پلیس دیترویت این حادثه را یک حادثه تراژیک اما قابل جلوگیری دانسته اند . پلیس اعلام کرده یک مرد و یک زن به دلیل سهل انگاری در قانون نگهداری اسلحه از روز جمعه تحت بازداشت قرار گرفته است.

در سال 2013 دستکم 52 مورد قتل این چنینی در آمریکا به دلیل دسترسی کودکان به اسلحه های والدین شان در خانه اتفاق افتاده است.

خانه محل حادثه

اخبار,اخبار حوادث,قتل یک پسر بچه 4 ساله توسط دختر بچه 4 ساله درآمریکا

اخبارحوادث - عصر ایرانادامه مطلب
رپورتاژ
ویزای متخصصان کابینت سازی در آلمان و نحوه ارسال مدارک در سایت سازمان مهاجرت آلمان
طراحی سایت برای شرکت های ایده محور
مهاجرت به آمریکا
تهران من
پارتیشن
اهداف و تاکتیکها در تبلیغات اینترنتی
لادین
ترجمه گستر | ترجمه متون تخصصی
کمپرسور چیست و چگونه کار میکند
مبلمان اداری
چگونه محصولات و خدمات خود را تبلیغ کنیم
همسر کاسیاس
Persian music
صبح بخیر
بانک مشاغل برتر شیراز
آزمون آیین نامه آنلاین
طراحی سایت تخصصی
کمپرسور
خانه کودک فراز
خرید بک لینک

لینک های مفید
افزایش فالور اینستاگرام | آموزش مجازی | مکمل بدنسازی | ازمون آیین نامه | چت | گيفت كارت پلي استيشن باربری | افتادگی پلک | اعلام حریق | عمل زیبایی بینی | جراحی زیبایی بینی | مبلمان اداری | قیمت آبنما | تبلیغات اینترنتی | چت | خرید کریو | نازایی | آموزش عکاسی | آزمون وکالت |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.